Zgłoś działanie niepożądaneDziałania niepożądane można zgłaszać za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BioBójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222, Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301,
fax: +48 22 49 21 309, https://smz.ezdrowie.gov.pl lub za pośrednictwem przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.,
tel.: +48 22 262 8702 lub e-mail: DrugSafety.Poland@gilead.com